CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 06  tháng 5  năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5

2. Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II.

3. Đánh giá xếp loại GV, HS cuối năm.

4. Tiếp tục công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

1/5

Nghỉ lễ

Toàn trường

02/5

Họp trường

CBQL. GV, NV

06 – 10/5

Thực hiện chương trình tuần 33; KT môn Tn học CKII

GV, HS

6/5

Tập huấn kĩ năng bơi

đ/c Tràn Hoa

8 – 10/5

Chuẩn bị đón đoàn KT MT học đường

Hoàn  thiện SKKN

BGH, các bộ phận

GV, NV

13-17/5

Thực hiện CT tuần 34;

KT học kỳ II

HS toàn trường

16-17

Tham gia Olympic tiếng Anh cấp TX

3 HS lớp 4, 5

20-24/5

Thực hiện Ct tuần 35

Toàn trường

22/5

Thi họa mi vàng cấp thị xã

TPT, HS

27- 31/5

KT hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân, hồ sơ các bộ phận

BGH, TTCM

25/5

Họp PHHS

BGH, GVCN

28/5

Đánh giá xếp loại BDTX, HĐ thi đua

Tổ chuyên môn

29-30/5

Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn

BGH, GV, NV

31/5

Tổng kết năm học

Toàn trường

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Kim Liên

 

           


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu