CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 07 tháng 10  năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Ổn định nền nếp dạy và học theo kế hoạch năm học

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD 15/10/1968 – 15/10/2018 và Ngày Thành LHLHPNVN 20/10.

3. Thực hiện công tác KTNB trường học.

* Nội dung cụ thể

Th.gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01-05/10

-Dạy – học chương trình tuần 4

-Triển khai các cuộc thi: Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật; cuộc thi viết kỷ niệm về mái trường; thiết kế bài giảng elearning; Thi ATGT.

-Hoàn thiện phần mềm PCGD

-GV-HS

-BGH

 

 

-đ/c Thảo

08-12/10

-Dạy – học chương trình tuần 5

-GV-HS

03/10

Hội nghị VCLĐ năm học 2018-2019

-CB, GV, NV

04-05/10

Kiểm tra hồ sơ giáo án tổ 4-5, 2-3

-BGH

06/10

Tập huấn võ cổ truyền

-Đ/c Trần Hoa

15-19/10

-Dạy – học chương trình tuần 6

-GV-HS

15/10

Dự lễ phát động ATGT tại THCS MKII

-BGH

17-18/10

KT toàn diện 3 đ/c: Q Trang, Oanh, Huyền

-Ban KTNB

18/10

-Đại hội Liên đội

-Đ/c Hoa

19/10

-Dự HN chuyên đề: học tập tư , đạo đức, phong cách HCM

-HT, CĐ, TPT, ĐTN

22-31/10

-Dạy -học chương trình tuần 7,8

-GV-HS

25/10

-Hội thi: Chúng em với ATGT

-Chuyên đề: Dạy học theo PP, kỹ thuật tích cực

-Toàn trường

-Các tổ

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Kim Liên

 


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu