CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 06  tháng 12  năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2018

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày TL QĐNDVN, Ngày hội QPTD 22/12.

2. Thực hiện công tác KTNB trường học.

3. Bình xét giáo viên CNG cấp trường

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

30-07/12

Thực hiện tuần học 13

Toàn trường

03/12

Tuyên truyền  phòng chống HIV/AIDS

đ/c Trần Hoa

04/12

Tổ chức thảo luận Luật Giáo dục

Toàn trường, ban liên lạc PHHS

10-14/12

Thực hiện tuần học 14

Toàn trường

10/12

Thu nộp sản phẩm dự thi elearning cấp thị xã

CM

12/12

Hoàn thiện hồ sơ GVCNG cấp trường

CM

13/12

Thảo luận điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học

GV

17-21/12

Thực hiện tuần học 15

Toàn trường

18/12

Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường

Toàn trường

20/12

Thi GVCNG cấp thị xã phần thi hiểu biết, ứng xử

4 đ/c

21

Thi Rung chuông vàng lớp 4-5

CM, TPT, ĐTN

24-28/12

Thực hiện tuần học 16

Toàn trường

27, 28/12

KTNB đ/c  4 đ/c

Nhung, Hằng, Trần Hoa

31/12

Nghỉ tết dương lịch

Toàn trường

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Liên

 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu