CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 04  tháng 01  năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2019

2. Kiểm tra CKI

3. Nghỉ Tết Dương lịch 2019

4. Chuyên đề cấp trường

* Nội dung cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/01

Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Toàn trường

02-05/01

Thực hiện chương trình tuần 17

chấm bài giảng elearning cấp thị xã

Toàn trường

đ/c Hà

03/01

Họp trường

Toàn trường

07-11/01

Thực hiện chương trình tuần 18

Toàn trường

10-11/01

Kiểm tra CKI theo Kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT

Toàn trường

14-18/01

Thực hiện chương trình ôn tập và sơ kết HKI

Toàn trường

17/01

Chấm thi lớp sạch, lớp đẹp

Toàn trường

21-25/01

Thực hiện chương trình tuần 19 (HKII)

Tập luyện đội tuyển điền kinh cấp trường

Toàn trường

đ/c Trần Hoa, Ng.Hoa

22/01

Đón đoàn kiểm tra nhiệm vụ năm học

Toàn trường

24/01

Chuyên đề cấp trường

Toàn trường

28-31/01

Thực hiện chương trình tuần 20

Toàn trường

29-30/01

Tham gia giải điền kinh HS cấp thị xã

Đội tuyển

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Kim Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu