Chương trình công tác tháng 9/2018


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 
 
 

 

Số:      /CT- THVD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 04 tháng 9  năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

  1. Học chính thức từ ngày 10/9.

  2. Tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

 4. Các tổ khối thống nhất phương pháp dạy học.  

     5. Họp cha mẹ học sinh

6. Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học.

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

04/9

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Các bộ phận

05/9

Khai giảng năm học 2016– 2017

CBGV, NV, học sinh

06-07/9

Ôn tập cho HS

GV, HS

10-13/9

Dạy học chính thức tuần học 1

GV-HS

13/9

Hội nghị cấp tổ

Tổ CM

14/9

Học nhiệm vụ năm học

BGH

15/9

Dự khai mạc giải bơi học sinh cấp thị xã

Họp PHHS

PHT, đ/c Hoa, 2 HS

GVCN

17-21

Dạy- học chương trình tuần 2

Các tổ khối dự giờ, thống nhất PP

Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học

GV-HS

BGH, GV

HT

21/9

Bổ nhiệm lại chức vụ PTP GD&ĐT

Hiệu trưởng

24-28/9

Dạy- học chương trình tuần 3

GV-HS

24/9

 

Tổ chức Tết Trung thu

BGH, TPT, GV

Lập DS học sinh tham gia BHYT

GVCN lớp 1, Tổ VP

Tiếp tục dự giờ thống nhất PP

Thực hiện công tác PCGD

Các tổ CM

PHT, GV

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Kim Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu