Chương trình công tác tháng 4/2019


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 06  tháng 4  năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế Lao động (01/5);

2. Tham gia các hội thi cấp thị xã.

3.Tiếp tục công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

1 - 5/4/2019

Thực hiện dạy - học chương trình tuần 28.

GV, HS

01/4/2019

Nộp sản phẩm sáng tạo TTNNĐ

Hành chính

05/4/2019

Chuẩn bị các bài giảng elearning trưng bày trong ngày hội KHCN

GV

8/4/12/4/2019

Thực hiện dạy – học chương trình tuần 29.

GV, HS

08/8/2019

Nộp hồ sơ thư viện chuẩn

Bộ phận thư viện

9, 10/4/2019

Tập huấn lớp GD QPAN

Phó HT

11/4/2019

Giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài

Giao lưu tin học trẻ

HS toàn trường

5 HS

15-20/4/2019

Thực hiện dạy – học chương trình tuần 30.

GV, HS

15/4/2019

Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương

Toàn trường

16/4/2019

Tổ chức cho HS đăng ký SGK năm học 2019-2020

Toàn trường

17/4/2019

Thi đọc diễn cảm cấp trường

11 HS

18-19/4/2019

Tham gia ngày hội KHCN 2019

GV, HS

20/4/2019

Học bù thứ 2 – nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương

Toàn trường

22-30/4/2019

Thực hiện dạy - học chương trình tuần 31, 32.

GV, HS

25-26/4/2019

Thi đọc diễn cảm

1 HS

26/4/2019

Khảo sát tiếng Anh

HS lớp 5

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Kim Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu