Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

Mẫu 08

   

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và theo NĐ 116

(Biên chế, HĐ làm việc ban đầu, HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (HĐ làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số GV, CBQL

nhân viên

22

19

03

 

 

12

08

 

02

 

I

Giáo viên

15

14

01

 

 

08

07

 

 

 

1

GV Tiểu học

12

12

 

 

 

06

06

 

 

 

2

GV chuyên biệt:

04

04

 

 

 

02

02

 

 

 

 

Mĩ thuật

01

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

01

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

Tiếng nước ngoài

02

01

01

 

 

02

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 GV TPT Đội

01

01

 

 

 

 

01

 

 

 

II

CB quản lý

02

02

 

 

 

02

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

2

P. hiệu trưởng

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

04

02

02

 

 

02

 

 

02

 

1

NV văn thư

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

2

NV kế toán

01

01

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiêm

4

NV y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiêm

5

NV thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiêm

6

NV khác

02

 

02

 

 

 

 

 

02

 

                                                                                                                                       Đông Triều, ngày 28  tháng 9  năm 2016

                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                            (Đã ký)     

                             

 

                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Mơ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu