Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  65 /PC-THVD

           Đông Triều, ngày  09 tháng 8 năm 2017

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2017 – 2018

 

STT

Họ và tên

NTNS

Trình độ

CM

Nhiệm vụ

Số tiết/ Tuần

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Mơ

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

02

Dạy thay thư kí HĐ

2

Nguyễn Thị Thảo

22/02/1977

ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

04

Dạy buổi 2 lớp 1B

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

GV Tiểu học

TTr-CN lớp 1A

17

 

4

Trần T. Huyền Thương

22/02/1988

GV Tiểu học

CN lớp 1B

16

CT.CĐ

5

Nguyễn.T.Thanh Hảo

24/11/1989

GV Tiểu học

CN lớp 2A

20

 

6

Nguyễn Thị Vân

03/8/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2B

20

 

7

Nguyễn Thị Ngoan

28/8/1987

GV Tiểu học

CN lớp 3B

20

 

8

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

GV Tiểu học

TTr-CN lớp 3A

17

 

9

Lâm.T.Thanh Huyền

26/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 4A

20

 

10

Nguyễn Thị Oanh

16/9/1990

GV Tiểu học

CN lớp 4B

18

Thư kí HĐ

11

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

ĐH

GV Tiểu học

TTr-CN lớp 5A

17

 

12

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 5B

18

CTV viết tin bài

13

Nguyễn T .Q. Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

 Mĩ thuật 10 tiết

20

Kiêm Thư viện

14

Nguyễn Thị Hoa

15/10/1986

GV Âm nhạc

Âm nhạc,KT(TC)  lớp1-5, TD

23

 

15

Trần Thị Hoa

18/06/1984

GV Âm nhạc

TPTĐ + dạy TD

07

 

16

Trần Văn Cường

27/10/1976

ĐH

GV Tiểu học

 Buổi 2, TD

21

Trưởng Ban TTND

17

Nguyễn Thị Hằng

18/6/1979

ĐH

GV T.Anh

 T.Anh  3, 4, 5

23

 

18

Nguyễn Thị Đức

16/11/1978

ĐH

Kế toán

Kế toán

 

Kiêm  Y tế

19

Phạm.T.Phương Nhung

24/31987

ĐH

Kế toán

Văn Thư

 

Kiêm thủ quỹ

20

Nguyễn Thành Phương

25/12/1985

ĐH

GV T.Anh

Dạy TA  khối 1, 2

08

GV Hợp đồng

21

Phạm Thị Hà

11/10/1987

Tin học

Dạy Tin học   phụ trách CNTT

16

GV Hợp đồng

22

Nguyễn Văn Quyển

         1959

 

 

Bảo vệ

 

Hợp đồng

23

Nguyễn Thị Ái

         1963

 

 

Lao công

 

Hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Mơ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu