Công khai các khoản thu năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Việt Dân, ngày 16 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Công khai các khoản thu năm học 2017 - 2018

I. CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

Thực hiện theo Công văn số 160A/HD-BHXH ngày 31/8/2017 của BHXH thị xã "V/v Hướng dẫn BHYT HSSV năm học 2017-2018"; Công văn số 896/PGD&ĐT ngày 01/9/2017 của Phòng GD&ĐT Về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

- Mức thu: 40.950đ/tháng                - Hình thức thu: Thu theo 02 đợt

Đợt 1: Đối với học sinh lớp 1

Thu tiền cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2017 đến hết 31/12/2017. Nhà trường thu tiền từ ngày 08/9/2017 đến ngày 18/9/2017.

Đợt 2: Đối với HS toàn trường

Thu tiền cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, nhà trường thu tiền từ ngày 01/11/2017 đến trước ngày 15/12/2017.

II. CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN:

Thực hiện theo công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018; Công văn số 2433/SGD ĐT-KHTC ngày 07/9/2017 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018; Hướng dẫn số 868/PGD&ĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã năm học 2017-2018".

Căn cứ nội dung Biên bản họp CMHS ngày 16/9/2017.

STT

Các khoản thu phục vụ học sinh

Số tiền/1 tiết

(Đồng)

Số tiền/ tháng

(Đồng)

1

Học tin học

4.000

 

2

Học kỹ năng sống

14. 000

 

3

Học Tiếng Anh do GV người nước ngoài dạy

25.000

 

4

Học tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2

4.000

 

5

Xe đạp

 

10.000

6

Nước uống

 

8.000

 

       NGƯỜI LẬP                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

   Nguyễn Thị Đức                                                                                   Nguyễn Thị Mơ

 

 

           

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu