Thời Khóa Biểu Năm học 2016 - 2017


 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Thứ

Tiết

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

2

1

Tiếng Việt

Tập đọc

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tiếng Việt

Tập đọc

Tập đọc

Tiếng việt

Tập đọc

3

Toán

Toán

Kể chuyện

Toán

Chính tả

4

Thể dục

Đạo đức

Toán

Đạo đức

Toán

5

Chào cờ

Chào cờ

Đạo Đức

Thể dục

Đạo đức

3

1

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng việt

LTVC

2

Tiếng Việt

Kể chuyện

Chính tả

Tiếng việt

Toán

3

Thủ công

Chính tả

Thể dục

Toán

Kể chuyện

4

Đạo đức

Thủ công

Thủ Công

Kỹ Thuật

Khoa học

5

 

 

TNXH

Khoa  học

Thể dục

4

1

Tiếng Việt

Tâp đọc

Toán

Toán

Tập đọc

2

Tiếng Việt

Luyện TVC

Tập đọc

Tiếng việt

Toán

3

Âm nhạc

Toán

Mĩ Thuật

Tiếng việt

TLV

4

Toán

Thể dục

LTVC

Lịch sử

Kỹ thuật

5

 

Mỹ Thuật

 

Âm Nhạc

Thể dục

5

1

Tiếng Việt

Toán

Tập viết

Tiếng việt

LTVC

2

Tiếng Việt

Tâp viết

Toán

Tiếng việt

Toán

3

Toán

Chính tả

TNXH

Toán

Lịch sử

4

Mỹ Thuật

Thể Dục

Âm nhạc

Khoa  học

Khoa học

5

 

 

 

Thể dục

Mĩ thuật

6

1

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

TLV

2

Tiếng Việt

TLV

Chính tả

Tiếng việt

Toán

3

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Địa lý

Âm nhạc

4

TNXH

TNXH

TLV

Mỹ Thuật

Địa lí

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

Thời khóa biểu các lớp chi tiêt tại đây 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu