Thời khóa biểu năm học 2012-2013


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Trường tiểu học Việt Dân

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013

(Áp dụng từ ngày 10 /9/2012)

  * Thời khóa biểu khối 4, 5, 3A học sáng:

Thứ

Tiết

Lớp 4A

Lớp 4B

Lớp 5A

Lớp 5B

Lớp 3A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

3

Toán

Toán

Chính tả

Chính tả

Tập đọc

4

Đạo đức

Đạo đức

Toán

Toán

Kể chuyện

5

Khoa học

Khoa học

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

3

1

Toán

Toán

LTVC

LTVC

Tập dọc

2

Chính tả

Kỹ thuật

Toán

Toán

Toán

3

Kỹ thuật

Chính tả

Kể chuyện

Kể chuyện

Thể dục

4

LTVC

LTVC

Thể dục

Khoa học

Thủ công

5

 

 

Khoa học

Thể dục

 

4

1

Toán

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Âm nhạc

2

Kể chuyện

Âm nhạc

Toán

Toán

LTVC

3

Tập đọc

Kể chuyện

Kỹ thuật

TLV

Mĩ thuật

4

Lịch sử

Tập đọc

TLV

Kỹ thuật

Chính tả

5

Âm nhạc

Lịch sử

 

 

Toán

5

1

Toán

TLV

LTVC

LTVC

Toán

2

TLV

Toán

Toán

Toán

Tập viết

3

LTVC

LTVC

Lịch sử

Lịch sử

Thể dục

4

Thể dục

Khoa học

Mỹ thuật

Khoa học

TNXH

5

Khoa học

Thể dục

Khoa học

Mỹ thuật

 

6

1

Toán

Toán

TLV

TLV

Toán

2

Địa lí

TLV

Toán

Toán

Chính tả

3

TLV

Mĩ thuật

Địa lí

Âm nhạc

TNXH

4

Mĩ thuật

Địa lí

Âm nhạc

Địa lí

TLV

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

* Thời khóa biểu khối 1, 2, 3B học chiều:

Thứ

Tiết

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 3B

2

1

Tiếng việt

Tiếng việt

Tập đọc

Tập đọc

Toán

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Tập đọc

Tập đọc

Thể dục

3

Toán

Thể dục

Toán

Toán

Tập đọc

4

Thể dục

Toán

Đạo đức

Đạo đức

Kể chuyện

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

3

1

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Thủ công

Toán

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Thủ công

Kể chuyện

Chính tả

3

Thủ công

Đạo đức

Kể chuyện

Toán

Tập đọc

4

Đạo đức

Thủ công

Chính Tả

Chính tả

TNXH

5

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng việt

Tiếng việt

Tập đọc

Tập đọc

Toán

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Toán

Thủ công

3

Âm nhạc

Toán

LTVC

Thể dục

LTVC

4

Toán

Âm nhạc

Thể dục

LTVC

Tập viết

5

 

 

TNXH

TNXH

TNXH

5

1

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Toán

Toán

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Tập viết

Tập viết

Thể dục

3

Mĩ thuật

Toán

Thể dục

Chính tả

Chính tả

4

Toán

Mĩ thuật

Chính tả

Thể dục

Đạo đức

5

 

 

 

 

 

6

1

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Toán

Toán

2

Tiếng việt

Tiếng việt

Mĩ thuật

TLV

Âm nhạc

3

Toán

Toán

TLV

Âm nhạc

Mĩ thuật

4

TNXH

TNXH

Âm nhạc

Mĩ thuật

TLV

5

 Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

 Các thông tin khác: