Thời khóa biểu năm học 2013-2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2012 – 2013

 

 

Thứ

Tiết

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

2

1

Tiếng Việt

Tập đọc

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tiếng Việt

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Toán

Toán

Kể chuyện

Toán

Chính tả

4

Thể dục

Đạo đức

Toán

Đạo đức

Toán

5

Chào cờ

Chào cờ

Đạo Đức

Khoa  học

Đạo đức

3

1

Tiếng Việt

Kể Chuyện

Tập đọc

Chính tả

LTVC

2

Tiếng Việt

Toán

Toán

LTVC

Toán

3

Thủ công

Chính tả

Thể dục

Toán

Kể chuyện

4

Đạo đức

Thủ công

Thủ Công

Kỹ Thuật

Khoa học

5

 

 

 

Thể dục

Thể dục

4

1

Tiếng Việt

Tâp đọc

LTVC

Toán

Tập đọc

2

Tiếng Việt

Luyện TVC

Chính tả

Kể chuyện

Toán

3

Âm nhạc

Toán

Toán

Tập đọc

TLV

4

Toán

Thể dục

Mĩ Thuật

Lịch sử

Kỹ thuật

5

 

TNXH

Âm nhạc

Âm Nhạc

Thể dục

5

1

Tiếng Việt

Toán

Tập viết

Tập L.Văn

LTVC

2

Tiếng Việt

Tâp viết

Toán

LTVC

Toán

3

Toán

Chính tả

Thể Dục

Toán

Lịch sử

4

Mỹ Thuật

Thể Dục

TNXH

Khoa  học

Khoa học

5

 

 

 

Thể dục

Mĩ thuật

6

1

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

TLV

2

Tiếng Việt

TLV

Chính tả

TLV

Toán

3

Toán

Âm nhạc

TLV

Địa lý

Âm nhạc

4

TNXH

Mỹ Thuật

TNXH

Mỹ Thuật

Địa lí

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt