LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB-TrTH

              Việt Dân, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 3/2012:

- Duy trì sĩ số các khối lớp;

- Thi Violympic Toán HS lớp 5;

- Dự chuyên đề Tiếng Anh Phonics cấp huyện;

- Tập huấn GV bồi dưỡng HS giỏi;

- HS tập luyện thi Điền kinh cấp Tỉnh;

- Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning;

- Tổ chức kỉ niệm ngày 08/3;

- Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện;

- Giao lưu Văn, Toán tuổi thơ cấp huyện;

- Kiểm tra giữa HKII;

- Thanh tra hoạt động SP các GV chưa thanh tra lần 2 ;

- Tổ chức ngày 26/3;

- Tham dự Hội thảo "Xanh hóa trường học";

 

Lịch cụ thể

    Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì-thực hiện

01/3

- Thi Violympic Toán cấp huyện

Bộ phận CM, 05 HS lớp 5

02/03

- Dự chuyên đề T.Anh Phonics cấp huyện

đ/c Giang.

01-04/3

Tập huấn GV bồi dưỡng HS giỏi

P.HT, GV ôn đội tuyển HS giỏi

05/3

- Họp Hội đồng trường

- Toàn trường

05-19/3

-Tập luyện Điền kinh đi thi cấp Tỉnh

Em Vĩ - lớp 5E2

05-10/3

-Thanh tra hoạt động SPGV chưa TT lần 2

CM, Ban TT nhà trường

07/3

- Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning

Các tổ trưởng CM

08/3

- Tổ chức kỉ niệm ngày 08/3

Công đoàn

10/3

- Thi viết chữ đẹp cấp huyện

Chuyên môn, 10 HS

15/3

- Kiểm tra giữa HKII

Chuyên môn

17/3

- Giao lưu Văn, Toán tuổi thơ cấp huyện

Chuyên môn, 2HS lớp 5

26/3

- Tổ chức ngày 26/3

Đoàn, Đội

27/02

- Hội thảo" Xanh hóa trường học"

Các trường

26-30

- Thanh tra hoạt động SP GV chưa TT lần 2

Tổ CNTT - PGD

05/3

- Họp Hội đồng trường

- Toàn trường

05-19/3

-Tập luyện Điền kinh đi thi cấp Tỉnh

Em Vĩ - lớp 5E2

05-10/3

-Thanh tra hoạt động SP GV chưa TT lần 2

CM, Ban TT nhà trường

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                  NGUYỄN THỊ MƠ