Chương trình công tác tháng 9/2017


 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 
   

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:  76 /CTr- THVD

Đông Triều, ngày 09  tháng 9 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

    

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

  1. Ổn định nền nếp dạy và học;      

  2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018;

      3. Họp PHHS nhà trường và PHHS các lớp;    

  4. Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

* Nội dung cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01- 04/9

Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới

Các bộ phận

05/9

Khai giảng năm học 2017 – 2018

CBGV và học sinh

06/9

Tổ chức ngày học chính thức năm học 2017-2018

Chuyên môn

07/9

Kiểm tra nề nếp các lớp đầu năm học

CM, TPTĐ

08/9

Họp Hiệu trưởng

HT

12/9

Họp hội đồng giao ban công tác tháng 9/2017

CBGVNV

13/9

Các tổ họp đăng kí các chỉ tiêu phấn đấu, đăng kí thi đua

Các tổ

15/9

Tổ chức họp đại diện CMHS các lớp

  BGH

16/9

Tổ chức họp PHHS các lớp

GVCN

11-19/9

Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2017-2018

BGH, TTr, TPT Đội

20/9

Duyệt kế hoạch năm học 2017-2018

BGH + CĐ+ TPT đội

21-22/9

Hoàn thiện kế hoạch năm học 2017-2018

BGH

12-30/9

Thành lập đội tuyển học sinh tập luyện tham gia thi "Võ cổ truyền" cấp thị xã năm 2017

CM, TPTĐ

 

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT của trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 

 


No comments yet. Be the first.