Asset Publisher

Đội Ngũ giáo viên chi tiết

Đội Ngũ giáo viên chi tiết


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

 

1. HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Mơ

 

Ngày sinh: 26/03/1975

Nơi sinh: Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 1998

Ngày vào Đảng: 14/01/2003

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0936546169

Email: th.lhp.ntmo@dongtrieu.edu.vn

            thvietdan@dongtrieu.edu.vn

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Bùi Thị Tuyết

 

Ngày sinh: 15/02/1978

Nơi sinh: Tràng An – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 14/09/1999

Ngày vào Đảng: 04/06/2005

Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0977033978

Email: th.ttdt.bttuyet@dongtrieu.edu.vn

 

3. TỔ TRƯỞNG TỔ 2-3: Nguyễn Thị Hạnh

 

Ngày sinh: 10/04/1978

Nơi sinh: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 01/08/2002

Ngày vào Đảng: 03/01/2005

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0986496068

Email: th.vd.nthanh@dongtrieu.edu.vn


4. TỔ TRƯỞNG TỔ 4-5: Bùi Thị Phương Nhung

 

Ngày sinh: 16/10/1976

Nơi sinh: Tràng An – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 01/09/1997

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0934309032

Email: th.vd.btpnhung@dongtrieu.edu.vn


5. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI: Nguyễn Thị Hưng

 

Ngày sinh: 20/07/1986

Nơi sinh: Việt Dân - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 2007

Ngày vào Đảng: 07/04/2010

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Âm nhạc

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01683253116

Email: th.vd.nthung@dongtrieu.edu.vn


6. C.T CÔNG ĐOÀN: Nguyễn Thị Hồng

 

Ngày sinh: 17/07/1979

Nơi sinh: Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 1990

Ngày vào Đảng: 30/10/2006

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01236997073

Email: th.vd.nthong@dongtrieu.edu.vn

7. Giáo viên: Vũ Nguyệt Anh

 

Ngày sinh: 17/07/1974

Nơi sinh: Thị trấn Đông Triều- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 18/09/1998

Ngày vào Đảng: 03/11/2005

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01665988258

Email: th.vd.vnanh@dongtrieu.edu.vn


8. GIÁO VIÊN- Dương Thị Bằng

 

Ngày sinh: 18/01/1958

Nơi sinh: Nguyễn Huệ - Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 05/09/1978

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01642686786

Email: th.vd.dtbang@dongtrieu.edu.vn


9. GIÁO VIÊN: Trần Thị Hoa

 

Ngày sinh: 18/06/1984

Nơi sinh: Phù Lãng – Quế Võ – Bắc Ninh

Năm vào ngành:  31/07/2009

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Nhạc Hoạ 

TRình độ chính trị:

Số điện thoại: 0982386108

Email: th.vd.tthoa@dongtrieu.edu.vn

 

10. GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

Ngày sinh: 08/10/1980

Nơi sinh: Thanh Miện - Hải Dương

Năm vào ngành: 06/09/2001

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mĩ Thuật

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0979237124

Email: th.vd.ntqtrang@dongtrieu.edu.vn


11. GIÁO VIÊN: Cao Thị Giang

 

Ngày sinh: 02/10/1981

Nơi sinh: Xuân Sơn - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 18/08/2009

Ngày vào Đảng: 02/12/2011

Trình độ chuyên môn: Đại học Sp Tiếng Anh

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0987398770


12. GIÁO VIÊN: Trần Thị Huyền Thương

 

Ngày sinh: 22/02/1988

Nơi sinh: Tân Việt - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 01/08/2009

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01669207520

 

 


13. NHÂN VIÊN: Nguyễn Thị Thanh Lan

 

Ngày sinh: 13/03/1980.

Nơi sinh: Đức Chính - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 07/08/2008

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01666829626


14. NHÂN VIÊN: Phạm Thị Phương Nhung

 

Ngày sinh: 24/03/1987

Nơi sinh: Mạo Khê - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 14/04/2009

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0972558022

Email: thcs.vd.ptpnhung@dongtrieu.edu.vn


  15.Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

 

Ngày sinh: 17/01/1988

Nơi sinh: Việt Dân - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 13/04/2011

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0979613846

Email: th.vd.ntdung@dongtrieu.edu.vn

 

  16.Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Ngày sinh: 10/11/1988

Nơi sinh: - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 15/10/2009

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01658139792

Email: th.vd.nttnhan@dongtrieu.edu.vn

 

  17.Giáo viên: Nguyễn Sao Chi

 

Ngày sinh: 20/01/1988

Nơi sinh: Việt Dân - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 14/04/2011

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0987462296

Email: th.vd.nschi@dongtrieu.edu.vn

 

 

18 . Giáo viên: Trần Văn Cường

 

Ngày sinh: 27/10/1976

Nơi sinh: Thị trấn Đông Triều- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 02/09/1997

Ngày vào Đảng: 24/04/2005

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01665988258

Email: th.as.tvcuong@dongtrieu.edu.vn


19 . Giáo viên: Lâm Thị Thanh Huyền

 

Ngày sinh: 26/01/1988

Nơi sinh: Bình Dương- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 31/03/2012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị: 

Số điện thoại:

Email:


20 . Giáo viên: Bùi Thị Vân

 

Ngày sinh: 03/08/1988

Nơi sinh: Nguyễn Huệ- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 31/03/2012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại:

Email:


21 . Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hảo

 

Ngày sinh: 1989

Nơi sinh: Kim Sơn- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 31/05/2012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại:

Email: