Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kỳ I năm học 2014 - 2015


Phòng GD&ĐT Đông Triều

Trường TH Việt Dân

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kỳ I

năm học 2014-2015

Đơn vị: học sinh

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

230

62

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

229

62

51

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

1

 

1

 

 

 

Tiếng Việt

230

62

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

228

62

51

40

35

40

 - Chưa hoàn thành

2

 

1

1

 

 

Đạo đức

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

155

62

52

41

x

x

Chia ra:  - Hoàn thành

155

62

52

41

x

x

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

Khoa học

75

x

x

x

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

75

x

x

x

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Lịch sử & Địa lí

75

x

x

x

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

75

x

x

x

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Âm nhạc

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thể dục

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

230

62

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

228

61

51

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

2

1

1

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tin học

168

 

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

168

 

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

2. Xếp loại năng lực

230

62

52

41

35

40

- Đạt

228

62

51

40

35

40

- Chưa đạt

2

 

1

1

 

 

3. Xếp loại phẩm chất

230

62

52

41

35

40

- Đạt

230

62

52

41

35

40

- Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

4. Số học sinh không xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Hiệu Trưởng

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu