Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm năm học 2014-2015


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm

năm học 2014-2015

Đơn vị: học sinh

 

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

230

62

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

230

62

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Đạo đức

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

155

62

52

41

x

x

Chia ra:  - Hoàn thành

155

62

52

41

x

x

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

Khoa học

75

x

x

x

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

75

x

x

x

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Lịch sử & Địa lí

75

x

x

x

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

75

x

x

x

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Âm nhạc

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thể dục

230

62

52

41

35

40

Chia ra:  - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

230

62

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

230

62

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tin học

168

 

52

41

35

40

Chia ra: - Hoàn thành

168

 

52

41

35

40

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

2. Xếp loại năng lực

230

62

52

41

35

40

- Đạt

230

62

52

41

35

40

- Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

3. Xếp loại phẩm chất

230

62

52

41

35

40

- Đạt

230

62

52

41

35

40

- Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

4. Số học sinh không xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Số học sinh được khen thưởng

164

47

38

30

24

25

                                               

                                                                                                      Đông Triều, ngày 20 tháng 05 năm 2015

                                                                                                                               Hiệu Trưởng          

   

                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                              Nguyễn Thị Mơ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu