Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    Mẫu 5

    TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 
   

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường  

Năm học 2016-2017

 

S

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Tuyển mới

 

Duy trì sĩ số

 

Duy trì sĩ số

 

Duy trì sĩ số

 

Duy trì sĩ số

 

II

Chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ.

Theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

Theo chương trình nhân rộng trường học Việt Nam mới VNEN

Theo Chương trình quy định của Bộ GD&ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp.

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

 

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

CMHS hoặc người giám hộ đưa đón học sinh đến trường và quản lý việc học tập của con em ở nhà.

HS có thái độ học tập đúng theo nội quy trường lớp

 

 

IV

Điều kiện CSVC  cam kết phục vụ học sinh (các loại phòng  học, thiết bị dạy học, tin học..

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn KNS ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học và KNS ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học và KNS ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học  ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục.

HS được học môn tin học và KNS ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu đăng ký

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

Đảm bảo CSVC, ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT, an toàn về an ninh trật tự.

 

 

VI

Đội ngũ GV, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của trường

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đủ về số lượng. Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

 

 

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Xếp loại hs đối với từng môn học, hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành.

 

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% hs  Đạt.

 

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% học sinh Đạt

- Xếp loại hs đối với từng môn học, hoạt động giáo dục: 98.21% học sinh hoàn thành, 1.79% học sinh chưa hoàn thành

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 98.21% hs  Đạt, 1.79% hs chưa Đạt.

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% học sinh Đạt

- Xếp loại hs đối với từng môn học, hoạt động giáo dục: 98.38% học sinh hoàn thành, 1.62% học sinh chưa hoàn thành

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 98.38%  hs Đạt, 1.62% hs chưa Đạt

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% học sinh Đạt

- Xếp loại hs đối với từng môn học, hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành.

 

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100%  hs  Đạt.

 

 

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% học sinh Đạt

- Xếp loại hs đối với từng môn học, hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành.

 

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% hs  Đạt.

 

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% học sinh Đạt

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

              

                                                                                                                                  Đông Triều, ngày 28  tháng 9  năm 2016

                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Mơ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu