Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm 2014-2015


Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN                 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Trẻ đủ 6 tuổi có hồ sơ hợp lệ

Là học sinh được lên lớp 2

Là học sinh được lên lớp 3

Là học sinh được lên lớp 4

Là học sinh được lên lớp 5

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/ năm học)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/ năm học)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/ năm học)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/ năm học)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT (35 tuần/ năm học)

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

 Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

 

 - Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

 

 - Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

 

 - Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

 

 - Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

- Tạo điều kiện cho HS đến trường.

 

- Thực hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành.

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

- Đủ phòng học, bàn ghế ...  trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu

- Đủ phòng học, bàn ghế ...  trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu

- Đủ phòng học, bàn ghế ...  trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu

- Đủ phòng học, bàn ghế ...  trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu

- Đủ phòng học, bàn ghế ...  trang thiết bị dạy học ở mức tối thiểu

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

CBQL, GV, NV đủ số lượng, đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định ở cấp học

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- 100% HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

- Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá, giỏi .........

- 100% HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

- Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá, giỏi ...........

- 100% HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

- Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá, giỏi .............

- 100% HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

- Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá, giỏi ............

- 100% HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

- Lên lớp đạt 100%. Trong đó khá, giỏi ............

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Đủ điều kiện học lên lớp 2

 

Đủ điều kiện học lên lớp 3

 

Đủ điều kiện học lên lớp 4

 

Đủ điều kiện học lên lớp 5

 

Hoàn thành chương trình Tiểu học

                                    

                                                                                   Đông Triều, ngày 25 tháng 09 năm 2014

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

   

                                                                                                       Nguyễn Thị Mơ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu