CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đông Triều, ngày 05 tháng 8 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

I. Nhiệm vụ trọng tâm:        

  1. Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè 2017;
  2. Tựu trường, tập trung học sinh;
  3. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;
  4. Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học cho học sinh.

   

II. Nội dung cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

02/8

Họp hội đồng sư phạm nhà trường

CBGV, NV

04-17/8

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017;

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

Chuyên môn

BGH, tổ VP

14/8

Tổ chức tựu trường, tập trung học sinh

CBGVNV, HS

21-25

Dọn vệ sinh trường lớp

 

Giáo viên, học sinh

 

28-31/8

Tổ chức "Tuần làm quen" cho học sinh

CBGV, HS

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mơ


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu