CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  02 /CT-TrTH

         Đông Triều, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

 

           * Trọng tâm công tác tháng 01/2016

 

  - Sơ kết học  kỳ I; thực hiện chương trình học kỳ II;

  - Thi IOE cấp thị xã; thi Violympic Toán cấp trường;

  - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, nộp đề tài SKKN về PGD thi cấp cơ sở;

  - Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã; thi Điền kinh cấp thị xã

  - Tham gia thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở" vòng khu vực và cấp thị xã.

  - Tuyên truyền phòng bệnh Quai bị.

 

           *  Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

04

- Triển khai chương trình học kỳ II;

- Tham gia thi Điền kinh HS cấp thị xã

- Chuyên môn

- HS đội tuyển Điền kinh

05

- Giao ban trực tuyến công tác tháng;

- Họp Hội đồng TĐ-KT

- BGH, CĐ,TT,TPT,BT đoàn

- HĐ TĐ- KT nhà trường

07-08

- Tham dự tập huấn CM GV Tiếng Anh

- Tập duyệt diễu hành HKPĐ

- PHT, GV Tiếng Anh

- đ/c Cường

08

- Dự họp triển khai kế hoạch năm 2016

- HT, Kế toán

 

09

-  Sơ kết học kỳ 1 trong Hội đồng GD

- CBGVNV

09-14

- Thi GV dạy giỏi cấp trường

- BTC, GV dự thi

11/01

- Tham dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp TX

- Tuyên truyền phòng bệnh Quai bị

- HT, GV, HS

- CB Y tế

11-15

- Hoàn thiện đăng bài thi Video về trường học mới

- Chuyên môn

12/01

- Sơ kết học kì I học sinh

- CBGV, HS

16

- HS thi IOE cấp thị xã

- CB và thi "Nữ GV với văn hóa công sở" vòng cụm

- Ban KTNB

- đ/c Thương

18-19

- Tham dự thi "Nữ GV với văn hóa công sở" cấp TX

- GV đủ điều kiện (nếu có)

21-22

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi GVDG cấp thị xã

- Chuyên môn

26-28

- Kiểm tra toàn diện 01 GV và hồ sơ Đội

- Ban KTNB

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận  (t/h);

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

      Nguyễn Thị Mơ

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu