Đội Ngũ giáo viên chi tiết


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ  GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

 

1. HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Mơ

 

Ngày sinh: 26/03/1975

Nơi sinh: Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 1998

Ngày vào Đảng: 14/01/2003

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0936546169

Email: th.lhp.ntmo@dongtrieu.edu.vn

            thvietdan@dongtrieu.edu.vn

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Bùi Thị Tuyết

 

Ngày sinh: 15/02/1978

Nơi sinh: Tràng An – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 14/09/1999

Ngày vào Đảng: 04/06/2005

Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0977033978

Email: th.ttdt.bttuyet@dongtrieu.edu.vn

 

3. TỔ TRƯỞNG TỔ 2-3: Nguyễn Thị Hạnh

 

Ngày sinh: 10/04/1978

Nơi sinh: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 01/08/2002

Ngày vào Đảng: 03/01/2005

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0986496068

Email: th.vd.nthanh@dongtrieu.edu.vn


4. TỔ TRƯỞNG TỔ 4-5: Bùi Thị Phương Nhung

 

Ngày sinh: 16/10/1976

Nơi sinh: Tràng An – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 01/09/1997

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0934309032

Email: th.vd.btpnhung@dongtrieu.edu.vn


5. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI: Nguyễn Thị Hưng

 

Ngày sinh: 20/07/1986

Nơi sinh: Việt Dân - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 2007

Ngày vào Đảng: 07/04/2010

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Âm nhạc

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01683253116

Email: th.vd.nthung@dongtrieu.edu.vn


6. C.T CÔNG ĐOÀN: Nguyễn Thị Hồng

 

Ngày sinh: 17/07/1979

Nơi sinh: Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh

Năm vào ngành: 1990

Ngày vào Đảng: 30/10/2006

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01236997073

Email: th.vd.nthong@dongtrieu.edu.vn

7. Giáo viên: Vũ Nguyệt Anh

 

Ngày sinh: 17/07/1974

Nơi sinh: Thị trấn Đông Triều- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 18/09/1998

Ngày vào Đảng: 03/11/2005

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01665988258

Email: th.vd.vnanh@dongtrieu.edu.vn


8. GIÁO VIÊN- Dương Thị Bằng

 

Ngày sinh: 18/01/1958

Nơi sinh: Nguyễn Huệ - Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 05/09/1978

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01642686786

Email: th.vd.dtbang@dongtrieu.edu.vn


9. GIÁO VIÊN: Trần Thị Hoa

 

Ngày sinh: 18/06/1984

Nơi sinh: Phù Lãng – Quế Võ – Bắc Ninh

Năm vào ngành:  31/07/2009

Ngày vào Đảng :

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Nhạc Hoạ 

TRình độ chính trị:

Số điện thoại: 0982386108

Email: th.vd.tthoa@dongtrieu.edu.vn

 

10. GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

Ngày sinh: 08/10/1980

Nơi sinh: Thanh Miện - Hải Dương

Năm vào ngành: 06/09/2001

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mĩ Thuật

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0979237124

Email: th.vd.ntqtrang@dongtrieu.edu.vn


11. GIÁO VIÊN: Cao Thị Giang

 

Ngày sinh: 02/10/1981

Nơi sinh: Xuân Sơn - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 18/08/2009

Ngày vào Đảng: 02/12/2011

Trình độ chuyên môn: Đại học Sp Tiếng Anh

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0987398770


12. GIÁO VIÊN: Trần Thị Huyền Thương

 

Ngày sinh: 22/02/1988

Nơi sinh: Tân Việt - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 01/08/2009

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01669207520

 

 


13. NHÂN VIÊN: Nguyễn Thị Thanh Lan

 

Ngày sinh: 13/03/1980.

Nơi sinh: Đức Chính - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 07/08/2008

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01666829626


14. NHÂN VIÊN: Phạm Thị Phương Nhung

 

Ngày sinh: 24/03/1987

Nơi sinh: Mạo Khê - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 14/04/2009

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0972558022

Email: thcs.vd.ptpnhung@dongtrieu.edu.vn


  15.Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

 

Ngày sinh: 17/01/1988

Nơi sinh: Việt Dân - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 13/04/2011

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0979613846

Email: th.vd.ntdung@dongtrieu.edu.vn

 

  16.Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Ngày sinh: 10/11/1988

Nơi sinh: - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 15/10/2009

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 01658139792

Email: th.vd.nttnhan@dongtrieu.edu.vn

 

  17.Giáo viên: Nguyễn Sao Chi

 

Ngày sinh: 20/01/1988

Nơi sinh: Việt Dân - Đông Triều- Quảng Ninh

Năm vào ngành: 14/04/2011

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại: 0987462296

Email: th.vd.nschi@dongtrieu.edu.vn

 

 

18 . Giáo viên: Trần Văn Cường

 

Ngày sinh: 27/10/1976

Nơi sinh: Thị trấn Đông Triều- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 02/09/1997

Ngày vào Đảng: 24/04/2005

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 01665988258

Email: th.as.tvcuong@dongtrieu.edu.vn


19 . Giáo viên: Lâm Thị Thanh Huyền

 

Ngày sinh: 26/01/1988

Nơi sinh: Bình Dương- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 31/03/2012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị: 

Số điện thoại:

Email:


20 . Giáo viên: Bùi Thị Vân

 

Ngày sinh: 03/08/1988

Nơi sinh: Nguyễn Huệ- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 31/03/2012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại:

Email:


21 . Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hảo

 

Ngày sinh: 1989

Nơi sinh: Kim Sơn- Đông Triều- QN

Năm vào ngành: 31/05/2012

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

Trình độ chính trị:

Số điện thoại:

Email: