Đội Ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường năm học 2012-2013


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN                                   

                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2012-2013

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

23

 21

2

 

 

5

17

1

 

 

I

Giáo viên

19

 17

2

 

 

2

17

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

13

 

1

 

 

 

13

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Âm nhạc

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tin học

1

 

1

 

 

 

 1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Đông Triều, ngày 10 tháng 09 năm 2012

                                                    Hiệu Trưởng

                                                    Nguyễn Thị Mơ
Các thông tin khác: