CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III NĂM 2015.


Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN   Biểu số 3
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
QUÝ III NĂM 2015.
      ( ĐVT: Đồng )
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Tổng số thu 1,800,000,000 1,800,000,000
  NSNN cấp năm 2015 1,800,000,000 1,800,000,000
B Quyết toán chi     
I Quyết toán chi NSNN Quý III/2015 451,712,000 451,712,000
1 Chi Thanh Toán cá nhân  373,049,700 373,049,700
  Mục 6001 - tiền lương  205,602,500 205,602,500
  Mục 6050 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động   0
  Mục 6100 - Phụ cấp lương  113,999,800 113,999,800
  Mục 6200 - Chi tiền thưởng  5,865,000 5,865,000
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể    0
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN 47,582,400 47,582,400
  Mục 6449 Trợ cấp - Phụ cấp khác   0
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn  78,498,300 78,498,300
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng  2,092,200 2,092,200
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng  46,695,000 46,695,000
  Mục 6600- Thông tin liên lạc  4,034,100 4,034,100
  Mục 6650 - Hội nghị    0
  Mục 6700 - Công Tác phí  1,500,000 1,500,000
  Mục 6750 - Chi phí thuê mướn  6,900,000 6,900,000
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn    0
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM 17,277,000 17,277,000
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC lớn, TSCĐ   0
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ   0
  Mục 9003   0
4 Chi khác  164,000 164,000
       
    Ngày  03 tháng 10 năm 2015
            Người lập Hiệu trưởng
       
       
    (Đã ký)
       
       
          Nguyễn Thị Đức  Nguyễn Thị Mơ
       

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu