Công khai các khoản thu đầu năm học 2016 - 2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đông Triều, ngày 10 tháng 9 năm 2016

 

CÔNG KHAI

Các khoản thu đầu năm học 2016-2017

 

STT

Diễn giải các khoản thu

Số tiền thu

Ghi chú

1

Bảo hiểm Y tế

38.115 đồng/ tháng

 

2

Báo đội

20.000 đ/HS/năm

Lớp 3->L5

3

Học môn Tin học

3000 đ/ tiết

HS học Tin

4

Học KNS

14.000 đ/ tiết

HS học KNS

5

Học môn tiếng Anh

3000 đ/ tiết

HS khối 1, 2

6

Nước uống

8000 đ/tháng/HS

 

7

Giấy in đề, giấy KT, thi VCĐ, các cuộc thi vẽ, viết….

15.000 đ/HS/năm

20.000 đ/HS/năm

HS khối 1, 2, 3

HS khối 4, 5

8

Tiền gửi xe đạp

7000 đ/HS/tháng

HS đi xe đạp

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu