Xuất bản thông tin

Phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

Phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –hạnh phúc

 

Số:  32 / TB-TrTH

          Đông Triều, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

LỊCH PHÂN CÔNG

 trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

         Để đảm bảo công tác trong trường học và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường Tiểu học Việt Dân phân công các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017, cụ thể như sau:

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

29/4/2017

Nguyễn Thị Mơ

Hiệu trưởng

0936.546169

Phạm Thị Phương Nhung

Văn thư

0972.558022

2

30/4/2017

Bùi Thị Tuyết

P. Hiệu trưởng

0977.033978

 

Nguyễn Thị Đức

Tổ trưởng tổ VP

0886.361978

3

01/5/2017

Vũ Nguyệt Anh

CT.CĐ

0166.5988258

 

Nguyễn Sao Chi

UV.BCH công đoàn

0987.462296

4

02/5/2017

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ 2+3

0199.8896598

Bùi Thị Phương Nhung

Tổ trưởng tổ 4+5

0964.176322

          

            * Đồng chí Nguyễn Văn Quyển – nhân viên Bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ trường 24/24 giờ các ngày.

           * Trong các ngày nghỉ Lễ có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí CBGVNV nhà trường liên hệ với các đồng chí CBGV và nhân viên nhà trường theo lịch công tác trên. Trong thời gian được phân công thường trực nếu có công việc gì không giải quyết được các đồng chí trực trường báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo.

           Trường Tiểu học Việt Dân xin thông báo để các đồng chí CBGVNV nhà trường, các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ giải quyết các công việc trong các ngày nghỉ lễ./.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT (B/c);
  • Chi bộ nhà trường (B/c);
  • CBGVNV (T/h);
  • Trang TTĐT nhà trường;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mơ